I. Všeobecné ustanovenia

1.    Ľuboš Baláž, podnikateľ s obchodným menom Ľuboš Baláž – BALU, miesto podnikania 919 61 Ružindol, IČO: 41 434 951, zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu Trnava, číslo živnostenského registra 250-20202, je predávajúci, ktorý spotrebiteľovi predáva tovar (ďalej len „predávajúci“)

2.    Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá ako kupujúci uzaviera s predávajúcim zmluvu na kúpu tovaru, ak tovar neslúži na výkon jej zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len „spotrebiteľ).

3.    Kúpna zmluva je zmluva uzavretá medzi predávajúcim, ktorý predáva spotrebiteľovi tovar za kúpnu cenu a spotrebiteľom, ktorý kupuje od predávajúceho tovar za kúpnu cenu (ďalej len „kúpna zmluva“).

4.    Tieto všeobecné obchodné podmienky pre zásielkový predaj tovaru (ďalej len „VOP“) tvoria súčasť kúpnej zmluvy.

5.    Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri zásielkovom predaji tovaru, neupravené týmito VOP, sa vzťahuje Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

II.Uzavretie kúpnej zmluvy

1.    Kúpnu zmluvu uzatvára predávajúci a spotrebiteľ na diaľku prostredníctvom elektronickej pošty.

2.    Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka spotrebiteľa na kúpu tovaru zaslaná predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na formulári, ktorý je uvedený na webovej stránke predávajúceho (ďalej len „návrh“). Za akceptovateľnú objednávku sa považuje len objednávka, ktorá obsahuje všetky údaje, označené vo formulári ako povinné. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie o prijatí návrhu dôjde spotrebiteľovi.

III. Tovar

1.    Tovarom sa rozumie tovar podľa ponuky predávajúceho uvedený na webovej stránke predávajúceho www.balu-pohony.sk (ďalej len „tovar“). Cena a opis tovaru je uvedená na webovej stránke predávajúceho. Zaslaním objednávky spotrebiteľa na kúpu tovaru predávajúcemu sa má za to, že spotrebiteľ sa oboznámil s opisom a cenou objednaného tovaru.

2.    Predávajúci je viazaný ponukou tovaru vrátane ceny 30 dní od jej zverejnenia na webovej stránke predávajúceho.

IV. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

1.    Predávajúci zasiela tovar spotrebiteľovi na dobierku prostredníctvom poštovej alebo kuriérskej služby do miesta dodania, ktoré spotrebiteľ označil v objednávke. Dodacia lehota je 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Náklady na dodanie tovaru (náklady poštovej alebo kuriérskej služby, prepravné, balné) nie sú zahrnuté v cene tovaru. Náklady na dodanie tovaru znáša spotrebiteľ. Dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním poštovej alebo kuriérskej službe.

2.    Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom termíne, množstve, kvalite, akosti, vyhotovení, sortimente a obale. Predávajúci je povinný dodať tovar v takom obale, aby počas prepravy nemohla byť narušená kvalita a vlastnosti tovaru a/alebo jeho obalu. Predávajúci je povinný odovzdať spotrebiteľovi spolu s tovarom doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú (doklad o kúpe, návod na použitie, záručný list, ak ho nenahrádza doklad o kúpe).

3.    Spotrebiteľ je povinný tovar podľa kúpnej zmluvy prevziať.

4.    V prípade, ak spotrebiteľ tovar podľa kúpnej zmluvy neprevezme a tovar je prostredníctvom poštovej alebo kuriérskej služby vrátený predávajúcemu, spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Zároveň vznikne predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z kúpnej ceny.

5.    Nebezpečenstvo vzniku škody prechádza na spotrebiteľa odovzdaním tovaru na prepravu na miesto dodania, ktoré spotrebiteľ označil v objednávke.

6.    Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru spotrebiteľovi do miesta dodania, ktoré spotrebiteľ označil v objednávke.

7.    Súčasťou dodávky tovaru nie je inštalácia tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

V. Platobné podmienky

1.    Spotrebiteľ je povinný zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu podľa kúpnej zmluvy.

2.    Spôsob platby kúpnej ceny: na dobierku.

VI. Zodpovednosť za vady

1.    1.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.

2.    1.Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba plynie od prevzatia tovaru spotrebiteľom.

3.    1.Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho.

4.    1.Adresa predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť je Ľuboš Baláž – BALU, miesto podnikania 919 61 Ružindol.

5.    1.Právo zo zodpovednosti za vady zaniká v prípade, že:

a) vada vznikla neprípustným zásahom do tovaru vrátane zásahu neautorizovaným servisom
b) vada vznikla mechanickým poškodením
c) tovar bol používaný v rozpore s návodom na použitie

VII. Odstúpenie od zmluvy

1.    Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

2.    Odstúpením spotrebiteľa sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

3.    Zaslaním objednávky spotrebiteľa na kúpu tovaru predávajúcemu sa má za to, že spotrebiteľ sa oboznámil s podmienkami a postupom pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo o nemožnosti odstúpenia od zmluvy.

VIII. Záverečné ustanovenia

1.    Písomnosti, týkajúce sa záväzkov medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy, sa budú doručovať osobne alebo poštou.

2.    Poštou doručuje jedna zmluvná strana (odosielateľ písomnosti) druhej zmluvnej strane (adresátovi) na jej adresu miesta podnikania predávajúceho uvedenú v týchto VOP, resp. adresu trvalého pobytu spotrebiteľa, ktorú spotrebiteľ predávajúcemu oznámi. Ak nie je možné doručiť adresátovi písomnosť na túto adresu, považuje sa deň, keď pošta písomnosť vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľnú zásielku alebo deň, keď ju adresát odmietol prevziať, za deň doručenia. Účinky doručenia nastávajú aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvedel.

3.    Ak sa zmení adresa miesta podnikania predávajúceho alebo adresa trvalého pobytu spotrebiteľa, je predávajúci, resp. spotrebiteľ povinný druhej zmluvnej strane písomne oznámiť novú adresu miesta podnikania, resp. trvalého pobytu bez zbytočného odkladu. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa doručuje podľa postupu uvedeného v bode bode 2. tohto článku VOP.

4.    Predávajúci a spotrebiteľ sa zaväzujú spolupracovať a poskytovať si navzájom súčinnosť pri plnení záväzkov z kúpnej zmluvy.

5.    Zaslaním objednávky spotrebiteľa na kúpu tovaru predávajúcemu sa má za to, že spotrebiteľ sa oboznámil a súhlasí s VOP.

6.    Tieto VOP nadobudúdajú platnosť dňa 1.3.2009